Informačné povinnosti

Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.,
Vajnorská   100/A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,  
Tel. +421 2 44 462 318 
         www.ums.sk
zapísaná v: Mestský Súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 120521/B, IČO: 36 236 705, DIČ: 2021503044, registračné číslo SFA v registri finančných agentov a poradcov NBS: 32233

Klientom sa v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, (ďalej len zákon o FS) rozumie osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.

Potenciálnym klientom sa v zmysle zákona o FS rozumie osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.

Neprofesionálnym klientom sa rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

Profesionálnym klientom je klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom, najmä právnická osoba a fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, o ktorých je finančný agent oprávnený predpokladať, že má potrebnú úroveň skúseností a znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim s príslušnou finančnou službou a tieto riziká je schopný finančne zvládnuť.

Informácie o poskytovateľovi finančnej služby
Informácie o finančnej inštitúcii – poisťovni vybratej klientom na účely uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby – poistnej zmluvy v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a označenie registrového súdu, ktorý ho pridelil, sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej služby – poistnej zmluve.

Informácie o sprostredkovateľovi poistenia – finančnom agentovi
Spoločnosť Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o. (ďalej ako UMS) so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 36 236 705, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vložka 120521/B, je registrovaná ako samostatný finančný agent (ďalej len SFA) v Registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska v sektore poistenia a zaistenia pod reg. č. 32233. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmlúv s viacerými finančnými inštitúciami – poisťovňami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Pri výkone finančného sprostredkovania neuvádzame nepravdivé a nepodložené údaje a v súvislosti s poskytovaním finančného sprostredkovania neposkytujeme klientovi neoprávnené výhody materiálnej či nemateriálnej povahy.
UMS je v súlade s ustanovením § 30 zákona o FS poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania.
 

Podriadený finančný agent (ďalej len PFA) označený v zázname z rokovania/zázname informácií s klientom v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a registračné číslo v NBS, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu, identifikačné číslo a registračné číslo v NBS sprostredkovateľa ak ide o fyzickú osobu; vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy so samostatným finančným agentom a je zapísaný v registri podriadených finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska v podregistri poistenia alebo zaistenia. UMS vykonáva svoju činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov, každý je zapísaný v podregistri poistenia alebo zaistenia a činnosť vykonávajú v súlade s platnou legislatívou, s odbornou starostlivosťou, v záujme spotrebiteľa /klienta.

Informácie o kvalifikovanej účasti
UMS a PFA nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní poisťovateľa a poisťovateľ ani osoba ju ovládajúca nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach finančného sprostredkovateľa.

Kontrolu nad činnosťou finančnej inštitúcie a finančného sprostredkovateľa vykonáva Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Informácie o finančnej službe
Predmetom sprostredkúvanej finančnej služby na diaľku je sprostredkovanie poistenia. Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „Zákon o PZP“), Poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len „VPP“), ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Súčasťou informácií poskytnutých klientovi pred uzavretím zmluvy na diaľku je aj Informačný dokument o poistnom produkte IPID a Formulár o dôležitých podmienkach poistnej zmluvy.
Poistnou zmluvou sa poisťovňa ako poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastala udalosť v zmluve bližšie označená, a klient – osoba, ktorá zmluvu uzavrela je povinná platiť poistné. 
Poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy, výšku poistného jeho splatnosť, či ide o jednorazové alebo bežné poistné, poistnú dobu, údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom, práva a povinnosti poisťovne, poisteného, poistníka, výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia.

Výška odplaty za finančnú službu
Výška poistného, doba platenia poistného, jeho splatnosť a údaj či ide o jednorazové alebo bežné poistné sú uvedené v poistnej zmluve.
Na výšku poistného vplývajú rôzne parametre v závislosti od predmetu poistenia a druhu poistného rizika. Poisťovňa má nárok na poistné za dobu do zániku poistenia.
Poisťovňa vo VPP a Formulári o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy daného poistného produktu môže upraviť spoplatnenie ďalších administratívnych služieb, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom.
Finančný agent (ďalej len FA) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami – poisťovňami a prijíma od nich odmenu – peňažnú províziu za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve. Neprofesionálny klient je oprávnený požiadať FA o oznámenie výšky tejto odmeny v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z.z. Náklady spojené so zabezpečením služieb a úkonov v oblasti sprostredkovania poistenia sú nákladmi FA.
UMS neodmeňuje ani neposudzuje výkonnosť PFA a zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami klienta a FS vykonáva so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta. UMS nemá zavedené mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja ani iných nástrojov, ktoré môžu byť pre FA a jeho zamestnancov stimulom, aby klientovi odporúčal určitý poistný produkt na úkor produktu lepšie spĺňajúceho jeho potreby.

Informácie o daniach a poplatkoch
Platené poistné je v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty a v sume poistného nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty avšak v splátkach poistnom pre poistné zmluvy neživotného poistenia okrem povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP MV), ktorých výročie je po 1.1.2019 je v zmysle Zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z. z. zahrnutá aj 8% daň z poistenia. Plnenia z poistenia okrem plnenia z poistenia osôb pre prípad dožitia sa určitého veku sú oslobodené od dane z príjmov. Základ dane, sadzba dane, vyberanie, platenie dane ako aj ostatné práva a povinnosti sú upravené v zákone č. 595/2003Z.z. o dani z príjmov.

Informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy Podmienky, ktoré musí dodržiavať poisťovňa pri uzatváraní poistných zmlúv upravuje zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, ktorý zároveň určuje spôsoby a systém ochrany pred zlyhaním poisťovne pri výkone jej činnosti.

Informácie o zániku poistnej zmluvy
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku, Poistnej zmluve a VPP, ktoré sú jej súčasťou najmä: 
 

  • dohodu zmluvných strán,
  • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
  • v prípade poistenia majetku zánikom predmetu poistenia alebo zmenou jeho vlastníctva, v prípade poistenia osôb smrťou poisteného,
  • v prípade PZP nezaplatením poistného do jedného mesiaca odo dňa jeho splatnosti,
  • v prípade, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené, poistenie zanikne do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti poistného,
  • poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa 6-týždňová lehota,
  • poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
  • odmietnutím plnenia poisťovne, v prípade, ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná.

 

Akýkoľvek právny úkon smerujúci k zániku poistenia musí byť písomný a doručený na adresu poisťovne alebo poisteného v zákonom stanovenej lehote.

Informácie o práve na odstúpenie od zmluvy
Zmluvné strany môžu od poistnej zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom, dohodnutých poistnou zmluvou a VPP, ako i v prípadoch upravených zákonom č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, najmä v týchto prípadoch: 
 

  • poisťovňa môže pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793 OZ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrela. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistila; inak právo zanikne,
  • osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu na poistenie osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže, najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť. Od poistnej zmluvy možno odstúpiť iba písomným úkonom doučeným druhej zmluvnej strane v zákonom stanovenej lehote.

 

Informácie o spôsobe vybavovania reklamácií a sťažností
Sťažnosť na činnosť finančného sprostredkovateľa možno podať písomne na adresu sídla sprostredkovateľa alebo na e-mail: office@ums.sk. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. V prípade písomnej sťažnosti musí byť podpísaná sťažovateľom. Sťažnosť na postup pri činnosti finančného sprostredkovania – sprostredkovania poistenia SFA alebo jeho PFA môže byť podaná jednak priamo na adresu príslušnej poisťovne, ktorá ako nevýhradný zmluvný partner FA predmet sťažnosti posúdi v lehote 30 dní od jej doručenia a oboznámi so svojim stanoviskom klienta, alebo priamo UMS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní. V odôvodnených prípadoch môže poisťovňa alebo UMS predĺžiť lehotu najviac na 60 dní odo dňa doručenia, pričom dôvody predĺženia lehoty musia byť sťažovateľovi oznámené do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje poisťovňa alebo UMS písomne sťažovateľovi spolu s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade opodstatnenosti sťažnosti uvedenie aj opatrenia, ktoré prijala na odstránenie zistených nedostatkov. Ďalšie skutočnosti súvisiace s vybavovaním sťažností upravuje poistná zmluva a VPP, ktoré sú jej súčasťou.
Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť súdnou cestou alebo po súhlase obidvoch strán mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Informácie o práve štátu a jazyku
Právne vzťahy vyplývajúce z poistných zmlúv a sprostredkovania poistenia klientovi sa spravujú právom Slovenskej republiky. Poisťovňa, finančný agent a klient sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa zaväzujú komunikovať a oznamovať informácie a zmluvné podmienky v slovenskom jazyku.