Rizikové poradenstvo

Náš medzinárodný tím má dlhoročné a osvedčené skúsenosti v oblasti poradenstva pre priemyselný, finančný a verejný sektor.

 • Medzinárodné know-how v oblasti riadenia rizík a likvidácie so zameraním na záujmy a pridané hodnoty celosvetovo pôsobiacich spoločností;
 • Skúsenosti s vývojom a implementáciou globálnych systémov riadenia rizík a špecializovaných IT nástrojov, ako je náš nástroj na hodnotenie a monitorovanie rizík;
 • Metódy osvedčených postupov a skúsenosti s riadením likvidácie zložitých a veľkých škôd;
 • Praktické príklady poistných udalostí a rizík relevantných pre našich klientov a rady týkajúce sa vhodných stratégií a koncepcií;
 • Skúsenosti s vedením školení a workshopov pre našich klientov v úzkej spolupráci s GrECo Academy (certifikované školenie).
Rizikové poradenstvo

Ponúkame riešenia na mieru vo viacerých oblastiach:

 • Rizikové inžinierstvo: Analýzy scenárov maximálnych strát, scenárov prírodných katastrof, ako aj hodnotenie rizík celého dodávateľského reťazca.
 • Služby upisovania: Analýza rizík a spracovanie informácií na zlepšenie Vášho poistného krytia.
 • Riadenie rizík: Vývoj a implementácia celopodnikových programov na predchádzanie stratám, krízové riadenie a riadenie kontinuity podnikania.
 • Správa poistných udalostí: Podpora a správa poistných udalostí pre čo najrýchlejšie obnovenie prevádzky podnikania.
 • Školenia a workshopy: Jednotlivé témy z oblasti poistenia, prevencie škôd a rizikového manažmentu.

Vytváranie pridanej hodnoty

 • Proaktívne a nezávislé poradenstvo v oblasti riadenia rizík Vám pomôže optimalizovať Vaše riziko, zastupovať Vaše záujmy v procese diskusie so všetkými zainteresovanými stranami, najmä s klientmi, úradmi a poisťovateľmi.
 • Efektívne monitorovanie rizík pomocou jednotných štandardov rizika celopodnikového programu riadenia rizík.
 • Jasná, vizuálna prezentácia prostredníctvom našich progresívnych IT nástrojov, napr. v oblasti analýzy rizík alebo modelovania NatCat.

S našimi službami získate komplexné poradenstvo s koordinovaným riadením rizík a poistenia:

 • Profesionálne riešenia a odborné posudky schválené poprednými poisťovňami;
 • Optimalizácia poistného krytia a celkových nákladov na riziko na základe našich informácií o riziku;
 • Žiadna strata informácií pri zmene poisťovateľa.