Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o našu webovú stránku a o služby poskytované našou spoločnosťou.

Na našich webových stránkach poskytujeme aj odkazy na iné webové stránky; sú však len pre informačné účely. Hoci externé odkazy starostlivo kontrolujeme, nie sme zodpovední za ich obsah a ani ich bezpečnosť.

Ochraňujeme Vaše osobné údaje, ktoré sú zhromažďované a spracúvané počas Vašej návštevy našej webovej stránky ako aj pri využívaní našich služieb. Dodržiavame všetky zákonné ustanovenia. Podrobné informácie nájdete nižšie.

 

Zodpovednosť za spracovanie Vašich údajov nesie:

Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.

člen skupiny GrECo

Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 36 236 705

Web: https://www.ums.sk

Email: mailto:osobneudaje@ums.sk

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, pošlite e-mailom alebo poštou na vyššie uvedený kontakt.

 

Príslušný orgán dohľad

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky

Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava Ružinov

Telefón: +421 2 323 132 14

E-Mail: info@pdp.gov.sk

Web: https://dataprotection.gov.sk/

 

Spracované údaje

Aké osobné údaje sa spracovávajú a odkiaľ pochádzajú?

Spracúvame Vaše nasledujúce osobné údaje, ktoré dostávame ako súčasť nášho vzájomného obchodného vzťahu: Pokiaľ iba navštívite našu webovú stránku, budú Vaše osobné údaje spracúvané iba spôsobom uvedeným v časti 5. Pokiaľ Vám (alebo Vášmu zamestnávateľovi) poskytujeme služby finančného sprostredkovania a/alebo poradenské služby týkajúce sa poistenia, spracúvame údaje zahrňujúce detaily týkajúce sa Vašej osoby (meno, adresa, kontaktné údaje, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, odbornú spôsobilosť, pracovné zručnosti, atď.), údaje, ktorými sa legitimujete (napr. údaje z občianskeho preukazu či pasu) a autentifikačné údaje (napr. podpisový vzor). Okrem toho vrátane údajov objednávky či zmluvy (napr. platobné údaje či platobné príkazy), údaje vyplývajúce z plnenia zmluvných záväzkov (napr. údaje firemnej politiky), reklamné a predajné údaje, dáta z dokumentácie (napr. protokol o sprostredkovaní), registračné údaje, informácie z Vašej elektronickej schránky prichádzajúce do spoločností našej skupiny, spracovanie výsledkov, ktoré generuje skupina GrECo a taktiež údaje potrebné na splnenie zákonných a regulačných povinností. Okrem toho spracúvame údaje od poisťovní, iných spoločností v skupine GrECo, z úverových inštitúcií (ako napr. Tatrabanka, VÚB, ČSOB, Slovenská Sporiteľňa a.i,) a z verejne dostupných zdrojov (napr. Obchodný register, kataster, médiá). Taktiež dostávame údaje od verejných orgánov (napr. súdov) alebo osôb konajúcich v mene verejného orgánu. Za určitých okolností môžeme spracúvať osobné údaje patriace do osobitnej kategórie (ako napr údaje týkajúce sa Vášho zdravia) ako je uvedené v odseku 3.4.V závislosti od kontextu, v ktorom spracúvame Vaše osobné údaje, Vám poskytneme v prípade potreby dodatočné informácie. Spracúvame iba údaje, ktorú sú vyžadované určený účel spracúvania (detail viď časť 3)
 

Osobné dáta detí

Zásadne neuzatvárame žiadne zmluvy s maloletými a nemáme k tomu ani oprávnenie. Odoslaním svojho súhlasu v zmluvách online alebo v on-line službách atď., potvrdzujete, že nie ste dieťaťom, t.j. ste máte 16 rokov alebo je prítomný súhlas Vášho právneho zástupcu.

 

Účely a právny základ spracovania osobných údajov
 

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EU 2016/679 GDPR

Sme samostatný finančný agent. Vaše osobné údaje sú spracované ako súčasť nášho obchodného vzťahu so zákazníkmi (klientmi) a dodávateľmi. Zahŕňa to elektronicky generované, uložené a archivované dokumenty (ako napríklad korešpondencia) o ponúkaní alebo uzatváraní poistných zmlúv alebo o vykonávaní iných prípravných prác alebo o prispievaní k správe a plneniu našich zmluvných práv a povinností, najmä v prípade nároku na plnenie poistenia; môžu obsahovať fotografie a iné dokumenty, ktoré ste odovzdali. Viac podrobností o spracovaní nájdete v zadávacích podkladoch. Právny základ - čl. 6 ods. 1, písm. b) – nevyhnutné na plnenie zmluvy, zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník SR, zák. č. 186/2009 Z.z. o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, zák. č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, iné právne predpisy týkajúce sa poistenia. 

Ak sa pre obchodný vzťah vyžaduje spolupráca s viacerými spoločnosťami GrECo , napríklad v prípade nadnárodných poisťovacích zmlúv, údaje sa musia spracúvať v príslušných spoločnostiach skupiny GrECo. Tieto spoločnosti sa nachádzajú na domovskej stránke https://greco.services/office-locations/
 

Spracovanie pre splnenie zákonnej povinnosti

Právne predpisy tiež vyžadujú, aby sme spracovali Vaše osobné informácie, ako napríklad:

 • informácie v trestnom konaní proti prokuratúram a súdnym orgánom, ako aj proti finančným orgánom organom činným v trestnom konaní za úmyselné finančné trestné činy: trestný poriadok, finančné trestné právo
 • predchádzanie podvodom, alebo pranie špinavých peňazí
 • predpisy týkajúce sa hlásení a vybavovania sťažností

Spracovanie na ochranu oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EU 2016/679 GDPR

Spoločnosť GrECo International Holding AG ako riadiaca a kontrolná spoločnosť poskytuje rôzne služby pre celú skupinu GrECo do ktorej patrí spoločnosť Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o. V záujme ochrany oprávnených záujmov dotknutej osoby a iných spoločností skupiny GrECo sa spracúvanie údajov v súvislosti so zvážením Vašich a našich oprávnených záujmov môže uskutočňovať nad rámec skutočného plnenia zmluvy.
 

Jedná sa predovšetkým o nasledujúce spracovanie údajov:

 • Marketing a direct mailing pre účely poskytovania našich služieb
 • Monitoring služieb ponúkaných skupinou GrECo pre ďalšiu optimalizáciu
 • Činnosti riadenia podniku za účelom ďalšieho rozvoja služieb a produktov
 • Vykonávanie a obhajoba právnych nárokov v súdnom a mimosúdnom konaní
 • Predchádzanie podvodom alebo praniu špinavých peňazí
 • Spracovanie na štatistické účely
 • Spracovanie pre prieskum trhu
 • Compliance a implementácia predpisov týkajúcich sa hlásenia sťažností
 • Komunikácia v rámci skupiny GrECo o uvedených záujmoch
   

Spracovanie údajov, na ktoré nám dáte súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) resp. článku 9 písm. a) Nariadenia EU 2016/679 GDPR

Poukazujeme na to, že poskytnuté údaje môžu byť spracované aj na základe Vášho súhlasu, napr. kontaktné údaje na zasielanie letákov, newslettrov a ďalších informácií o poistných produktoch, sprostredkovaniu poistenia, a ďalších službách alebo fotografie zákazníkov, ktorí poskytujú referencie alebo správy o udalostiach v Univerzálnej maklérskej spoločnosti na webovej stránke.

Ak je Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov nevyhnutný, spracujeme ich na daný účel až po výslovnom súhlase.

V prípade poistnej udalosti sa musia príležitostne spracúvať citlivé údaje (napr. o zraneniach) v zmysle článku 9 GDPR alebo údaje o podozreniach z trestných činov (napr. v prípade dopravnej nehody) v zmysle článku 10 GDPR. Vo všeobecnosti spracúvame tieto dáta za účelom založenia, vykonania alebo obhajoby právneho nároku, takže článok 9 (2f) GDPR už poskytuje právny základ na tento účel spracúvania. Ak toto spracúvanie nie je na základe čl. 9 (2) alebo čl. 10 (2) GDPR, požiadame Vás vopred o udelenie súhlasu, že tieto údaje môžeme spracúvať a odovzdať ich poisťovniam alebo iným sprostredkovateľom poistenia, atď. To platí aj v prípade ak dostaneme takéto údaje z iných zdrojov (napr. cez poisťovne).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť povoleného spracúvania, ktoré prebehlo, kým nebol zrušený.

Je povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje? Čo sa stane, ak to nechcete?

Pre náš obchodný vzťah potrebujeme dostatok Vašich osobných informácií. Napríklad bez Vášho mena a adresy nemôžeme poskytnúť žiadne poistenie. Ak nepoznáme žiadne údaje o škodách, nemôžeme Vám pomôcť pri ohlasovaní poistných udalostí a poistnom plnení. Preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje vždy, keď je to potrebné pre obchodný vzťah založený na zmluve alebo právnej požiadavke. Ak si to neželáte, môže sa stať, že Vám nebudeme môcť ponúknuť alebo poskytnúť určité produkty alebo služby. Môžeme spracúvať Vaše údaje len na základe Vášho súhlasu, ale nie ste povinný poskytnúť tento súhlas a poskytnúť údaje.
 

Prenos a ukladanie osobných údajov

Komu sú Vaše osobné údaje dostupné?
Ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá. V dôsledku toho sa údaje odošlú iba vtedy, ak existuje zmluvná alebo zákonná požiadavka, alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie Vášho prevažujúceho legitímneho záujmu (napr. v prípade, že sa prenáša v rámci skupiny) alebo inak na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané na:

 • poisťovne / zaisťovne / ak je to potrebné, povereným maklérom a iným orgánom, ktoré sa vyžadujú na uzavretie poistenia v konkrétnom prípade
 • iným spoločnostiam v rámci skupiny GrECo a tretím stranám a ich zamestnancom a finančným agentom, pokiaľ je to potrebné pre splnenie zmluvných, zákonných alebo regulačných povinností a na ochranu oprávnených záujmov, najmä pri príprave alebo uzavretí poistných zmlúv (napr. GrECo Risk Consulting GmbH) alebo spoločnostiam GrECo na poskytovanie našich služieb ak je to potrebné
 • Spoločnostiam Microsoft a JD Software s.r.o. ako poskytovateľa IT služieb a cloudu a v prípade porovnania a online uzatvorenia retailových poistných zmlúv tiež spoločnosti Finportal, a.s. avšak to len na dobu potrebnú na uzatvorenie a aktiváciu predmetnej zmluvy
 • Poskytovateľom IT infraštruktúry, IT bezpečnosti a/alebo internetových providerov
 • verejné inštitúcie a poskytovatelia, ak sme zo zákona povinní tak urobiť (napr. verejný orgán ako orgán dohľadu, daňové úrady)
 • tretie strany nami objednané, napr. právnik. Tretie strany sú zmluvne zaviazané dôverne uchovávať Vaše údaje a spracúvať ich iba v súvislosti s poskytovaním objednaných služieb
 • prenos tretím stranám sa môže uskutočniť iba vtedy, ak ste súhlasili s prenosom; napr. likvidátor v prípade poistnej udalosti
   

Prenos a spracúvanie dát v rámci skupiny 

Okrem Univerzálnej maklérskej spoločnosti, s ktorou máte priamy kontakt, môžu byť aj iné spoločnosti zahrnuté v procese sprostredkovania finančných služieb  (napr. GrECo Specialty). Tieto spoločnosti môžu vystupovať v pozícii sprostredkovateľa alebo spoločného prevádzkovateľa. GrECo International Holding AG, ako riadiaca a holdingová spoločnosť skupiny, poskytuje taktiež širokú škálu služieb spoločnostiam skupiny GrECo.
V súvislosti s prenosom osobných údajov týmto spoločnostiam GrECo ako aj tretej strane je potrebné zdôrazniť, že sme povinný dodržovať utajenie a dôvernosť údajov o našich zákazníkov ako aj informácií, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti s obchodným vzťahom. Všetci zamestnanci spoločností GrECo, ktorý potencionálne môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj všetci subdodávatelia musia písomne potvrdiť dodržanie dôvernosti a môžu spracúvať osobné údaje len na vyšpecifikovaný účel. 
 

Budú moje osobné údaje odoslané do tretích krajín?

Univerzálna maklérska spoločnosť neodosiela osobné údaje klientov do tretích krajín.
 

Ako dlho budú vaše osobné údaje uložené?

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania nášho obchodného vzťahu alebo po dobu trvania poistnej zmluvy, ktorú spravujeme ako maklér. Taktiež uchováme Vaše osobné údaje na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie spracovateľských činností uvedených vyššie v texte.
Doba uchovávanie Vašich osobných údajov po ukončení obchodného vzťahu s Vami závisí od zákonom stanovených lehôt na uchovávanie a trvaním premlčacích lehôt na nároky, ktoré môžu byť vznesené medzi nami. Napríklad lehota uchovávania v zmysle účtovných a daňových zákonov je minimálne 10 rokov. (Príklady nájdete aj na nasledovnej webovej stránke:   https://www.financnasprava.sk/

Pokiaľ nie sme viazaní zákonnými lehotami na uchovávanie osobných údajov v zmysle zákonov o archivácii dokladov, môžeme uchovávať Vaše osobné údaje pokým sa nepremlčia nároky ktoré si môžeme vzájomne voči sebe vzniesť. Napr. Dohoda o spätnom odkupe, dohoda o náhrade škody alebo plnenie iných zákonom stanovených povinností. Premlčacie lehoty v zmysle poistného plnenia spravidla 3 až 10 rokov.

Ktoré bezpečnostné opatrenia sa dodržiavajú počas spracovania údajov?

Ochrana údajov a bezpečnosť údajov sú pre nás dôležité. Na zabezpečenie spracovania údajov používame technické a organizačné opatrenia. To sa týka najmä ochrany Vašich osobných údajov pred neúmyselným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným zverejnením alebo neoprávneným prístupom k osobným údajom, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú. Ako dátové úložisko využívame služby spoločnosti Microsoft ako aj spoločnosti JD Software, s.r.o. ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnosť dát v zmysle GDPR.

Ochranné opatrenia zahŕňajú napríklad používanie moderného bezpečnostného softvéru a šifrovacích metód, fyzické kontroly prístupu, koncepcie autorizácie, pseudonymizácie a iné opatrenia na odvrátenie a zabránenie vonkajším a vnútorným útokom.
 

Online médiá

Cookies

Cookies  využívame na našej webovej stránke za účelom zlepšenia navigácie a poskytovania informácií pre návšetvnikov webovej stránky. 
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť uložené na Vašom zariadení pri návšteve webovej stránky. 

Základné cookies - technicky nevyhnutné
Technicky nevyhnutné cookies, tiež známe ako základné cookies, sú využívané našou webovou stránkou. Tieto cookies sú nevyhnutné  pre správne fungovanie webovej stránky a nepodliehajú súhlasu používateľa v zmysle nariadenia GDPR. 
Technicky nevyhnutné cookies sú dočasné súbory uložené na Vašom zariadení počas prehliadania našej webovej stránky.  Tieto cookies sú aktívne iba počas prehliadania webovej stránky v okne prehliadača a po zatvorení okna s webovou stránkou sú automaticky vymazané. 


Rozšírené cookies a iné analytické nástroje
S Vašim súhlasom môžeme využívať na našej webovej stránke aj rozšírené cookies ako aj iné analytické nástroje. Bližšie informácie ohľadom cookies nájdete v spodnej časti úvodnej strany našej webovej stránky.  
Zobrazí sa Vám možnosť podrobného nastavenia súhlasu ako aj popis jednotlivých kategórie cookies - analytické, marketingové a personalizované. Nastavenia cookies sa dajú obnoviť vymazaním v nastaveniach prehliadača.
 

Sociálne siete

Pracujeme s rôznymi sociálnymi sieťami. Ak používate tieto sociálne siete, Váš prehliadač sa automaticky pripája k sieti. Posiela vašu IP adresu, ako aj ďalšie informácie, napríklad: súbory cookie, ak ste predtým navštívili danú platformu.
Pokiaľ je to možné, vyhýbame sa tomuto typu prenosu údajov, kým skutočne nebudete komunikovať s jednou z platforiem. Kliknutím na príslušnú ikonu (napr. logo Facebook) uvádzate, že ste pripravení komunikovať s vybranou platformou a že informácie o Vás, ako napríklad Vaša IP adresa, sa prenášajú do tejto sociálnej siete.

Na našich webových stránkach je možné komunikovať cez rôzne sociálne siete prostredníctvom doplnkov. Ide o spoločnosti Facebook Ireland Ltd, spoločnosť s názvom LinkedIn Inc. USA.

Nemáme žiadnu kontrolu nad rozsahom a obsahom prenášaných údajov kliknutím na plugin pre príslušného operátora tejto sociálnej siete. Ak chcete poznať povahu, rozsah a účel informácií získaných prevádzkovateľmi týchto sociálnych sietí, odporúčame vám prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov každej sociálnej siete.
 

Newsletter (bulletin)

Môžete sa zaregistrovať na odber nášho bulletinu na webových stránkach. Môžete sa odhlásiť z odberu nášho bulletinu kliknutím na odkaz na zrušenie odberu na konci každého bulletinu alebo sa obráťte na nás odpoveďou na bulletin.

Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe § 116 Zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. a na základe čl. 6 ods. 1 písm. A) (súhlas) GDPR.
 

Kontaktný formulár

Vaše údaje vrátane osobných údajov z nášho kontaktného formulára na spracovanie Vašej žiadosti nám budú zaslané prostredníctvom nášho poštového servera, ďalej budú spracúvané a uložené u nás. Tieto údaje sa zhromažďujú alebo neposielajú bez Vášho súhlasu. Bez týchto údajov nemôžeme Vašu žiadosť spracovať.
Použitím nášho kontaktného formulára potvrdzujete, že nie ste dieťaťom, to znamená, že ste dosiahli vek 16 rokov, alebo že existuje súhlas Vášho zákonného zástupcu.Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe § 116 Zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. a na základe čl. 6 ods. 1 písm. A) (súhlas) GDPR.

Vaše práva

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich uložených údajov kedykoľvek, ako aj právo na námietku voči spracovaniu a právo na prenos údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia EU 2016/679 GDPR o ochrane osobných údajov. V týchto prípadoch kontaktujte osobu zodpovednú za spracovanie Vašich údajov podľa bodu 1.1.
Aby sa Vaše údaje nedostali do nesprávnych rúk, alebo niekto proti Vašej vôli neodstránil Vaše dáta, musíme s každou požiadavkou overiť Vašu totožnosť.

Sťažnosť môžete podať príslušnému orgánu dohľadu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky

Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava Ružinov

Telefon: +421 2 323 132 14

E-Mail: info@pdp.gov.sk

Web: https://dataprotection.gov.sk/

Máte nasledujúce práva uvedené v bodoch:
 

Právo na informácie
Podľa čl. 15 Nariadenia EU 2016/679 GDPR musia prevádzkovatelia za každú dotknutú osobu poskytnúť informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Uvedené predstavuje právo na prístup k spracúvaným osobným údajom a získanie potvrdenia o spracúvaných OÚ – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú OÚ, informácie o účeloch, kategóriách osobných údajov, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú OÚ poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, prípadná existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ (Univerzálna maklérska spoločnosť) Vám poskytne kópiu Podľa čl. 15 Nariadenia EU 2016/679 GDPR musia prevádzkovatelia za každú dotknutú osobu poskytnúť informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Uvedené predstavuje právo na prístup k spracúvaným osobným údajom a získanie potvrdenia o spracúvaných OÚ – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú OÚ, informácie o účeloch, kategóriách osobných údajov, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú OÚ poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, prípadná existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ (Univerzálna maklérska spoločnosť) Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, každú ďalšiu kópiu za primeraný poplatok. Informácie sa poskytujú elektronicky, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
 

Oprava a vymazanie
Podľa článku 16 a článku 17 Nariadenia EU 2016/679 GDPR máte právo požadovať opravu - opravu nesprávnych a/alebo neaktuálnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov a vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo dosiahnuť vymazanie spracúvaných osobných údajov a my Vám vyhovieme, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účel(y), na ktorý(é) boli získané, Ak odvoláte svoj súhlas a nie je iný právny základ na spracúvanie, Ak namietate spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ak by boli osobné údaje spracúvané nezákonne, Taktiež v prípade splnenia zákonnej povinnosti podľa práva Únie a/alebo SR, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Pri zverejnených osobných údajoch vykonáme primerané opatrenia aby sme informovali iných prevádzkovateľov o Vašej žiadosti na výmaz osobných údajov. Ustanovenia o výmaze sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo SR,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia.

Na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého, historického výskumu, štatistické účely na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Obmedzenie spracúvania,

Podľa článku 18 Nariadenia EU 2016/679 GDPR existuje právo obmedziť spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo na obmedzenie spracúvania, ak napadnete správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie je protizákonné a pokiaľ namietate výmaz OÚ a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak ich už už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Ak namietate voči ich spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto OÚ sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak dosiahnete obmedzenie spracúvania, informujeme Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 

Prenos údajov
Podľa článku 20 Nariadenia EU 2016/679 GDPR máte právo na prenos dát. Je to právo prijímať údaje, ktoré ste poskytli v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte za podmienok, ktoré sú v ňom špecifikované a žiadať, aby boli takéto údaje odovzdané tretej strane. Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte je možné preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na plnenie zmluvy, spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a to i priamo medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné. Uvedené nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 

Právo na odpor
Podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia EU 2016/679 GDPR má každá dotknutá osoba z vlastných a osobitných dôvodov právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa okrem iného oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany do odvolania. To platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení. Proti spracovaniu údajov za účelom priamej reklamy (napr. Spotlight alebo newsletter), môžete vzniesť námietky kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti.
---------------------------------------------

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a rovnako namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pri spracúvaní na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ na tento účel a už sa nesmú na tento účel spracúvať.

----------------------------------------------

Automatizované rozhodovanie
Na rozhodovanie o odôvodnení a implementácii obchodného vzťahu nepoužívame automatizované rozhodovanie podľa článku 22 Nariadenia EU 2016/679 GDPR.
 

Úpravy tohto vyhlásenia
Toto vyhlásenie nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Vyhradzujeme si právo upraviť toto vyhlásenie podľa potreby zmeny okolností. Aktuálnu verziu týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete na našej domovskej stránke http://www.ums.sk/ochrana-osobnych-udajov